Felsefe 2018-07-23T14:04:50+00:00

SORULARLA FELSEFE BÖLÜMÜ

Neden Felsefe Bölümünde Okumalıyım?

Felsefe Bölümü Alınacak Dersler

 • Basic Philosophical Questions (Temel Felsefe Problemleri)
 • Epistemology (Bilgi Felsefesi)
 • Ancient Philosophy (Antik Felsefe)
 • LOGIC I (Mantık I)
 • Introduction to Islamic Thought (İslam Düşüncesine Giriş)
 • LOGIC II (Mantık II)
 • Islamic Philosophy I (İslam Felsefesi I)
 • Introduction to Western Thought (Batı Düşüncesine Giriş)
 • Islamic Philosophy II (İslam Felsefesi II)
 • Early Modern Philosophy (Erken Modern Felsefe)
 • Metaphysics (Metafizik)
 • Philosophy of Islamic Jurisprudence (İslam Hukuk Felsefesi)
 • Ethics (Ahlak Felsefesi)
 • Later Modern Philosophy (Geç dönem Modern Felsefe)
 • History and Philosophy of Science (Bilim Felsefesi ve Tarihi)
 • Contemporary Philosophy (Çağdaş Felsefe)
 • Chinese Thought (Çin Felsefesi)
 • Indian Philosophy (Hint Felsefesi)
 • Philosophy and Literature (Felsefe ve Edebiyat)
 • Philosophy of Nature (Doğa Felsefesi)
 • Plato
 • Hellenistic Philosophy (Helenistic Felsefe)
 • Mutazilite School (Mutezile Ekolü)
 • Neo-Platonism (Yeni Platonculuk)
 • Phenomenology(Fenomenoloji)
 • Philosophy of Technology (Teknoloji Felsefesi)
 • Philosophy of Mind (Zihin Felsefesi)
 • Contemporary Turkish Thought (Çağdaş Türk Düşüncesi)
 • Philosophy and Film (Felsefe ve Film)
 • Felsefe Bölümü: Ödev Örnekleri
 • Örnek Ders: Theory of Knowledge – Bilgi Teorisi-
 • Dersin Amacı
 • Bu ders nazari bilgi, bilginin imkanı, geçerli bilgi nesneleri ve bilginin nasıl elde edileceği konularını incelemektedir. Yöntem, haklılaştırma, Hakikat gibi konular ana tartışma konularıdır. Öğrenciler antik ve modern filozofların seçilmiş eserlerini okuyacaklardır.
 • Derste İşleyeceğiniz Konular
 • Bilgi Nedir?
 • Bilginin Süreçleri, yöntemi, tasnifi, doğrulanması
 • Bilgiyle alakalı kavramlar, inanç, sanı, hayal.
 • Tanıma yoluyla bilgi, tasvir yoluyla bilgi.
 • Akıl, akletme, düşünme kavramları.
 • Temel bilgi teorileri
 • Varlık ve Bilgi
 • Platon’da Bilgi
 • Aristoteles’te Bilgi
 • İslam filozoflarında Bilgi.
 • Modern Felsefede Bilgi
 • Bilgi ve Sanı
 • Bilgi ve Ahlak
 • Bilgi ve Bilim
 • Örnek Sınav
 • 1- Bilgi nedir? Hangi ögelerden oluşur? Sanı ve Bilgi arasındaki farkı göz önünde bulundurarak cevaplayınız.
 • 2- Aristoteles’in bilgi teorisini Platon’un bilgi teorisini göz önünde bulundurarak tartışınız?
 • 3- İslam filozoflarının bilgi tanımından hareketle tasavvur ve tasdik kavramlarını tahlil ediniz.
 • 4- Bilgi ve Bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Tek geçerli bilgi türü bilimsel bilgi midir?
 • 5- Bilginin uzlaşımsal karakteri nedir? Kuzey Amerikalı yerli bir kabile şefinin bilgi anlayışı ile modern bir bireyin bilgi anlayışı arasında ne gibi farklar olabilir.
 • 6- Descartes ve Hume’un bilgi anlayışlarını karşılaştırınız.

Karşılaşacağınız Örnek Metinler:

1-İbn Haldun, Mukaddime

İdrak eden şahsın, zatının haricinde kalan şeylere dair kendi zatında mevcut olan şuuru demek olan idrak, tüm mevcudat ( var olanlar) arasında sadece hayvanlara hastır. İmdi hayvanlar ve canlılar, Allah’ın, bünyelerinde meydana getirmiş olduğu işitme, görme, koklama, tatma ve dokunma gibi dışa ait duyular (havass-ı zahire, external senses) ile, zatlarının haricinde olan eşyanın şuuruna (conscience) varmaktadırlar. Hayvanlar arasında (yer alan) insan da, buna ilaveten zatının haricindeki (beş duyu organı ile bilinmeyen) şeyleri, hissinin ötesinde (ve üstünde) olan fikirle idrak eder. Bu da insanın beyninde yer alan çukurlara (butun, cavities) tevdi edilen bir takım (hususi) kuvvetlerle husule gelir. Bu kuvvetler sayesinde, insan duyulan şeylerin (mahsusat, sensibilia) suretlerini çıkarır, zihnini bu suretlerde dolaştırır ve neticede bunlardan, diğer birtakım suretler daha tecrit eder. Şu halde fikir, hissin ötesindeki bahis konusu suretler üzerinde tasarrufta bulunmaktır; tahlil ve terkip (analiz ve sentez) yolu ile zihnin onlarda faaliyette bulunmasıdır. Kur’an’da geçen “ef’ide” (kalpler, hearts) kelimesinin manası da budur. “Allah ( size kulak, göz ve kalp vermiştir” (Mülk, 67/23).

Ef’ide, (kalpler), fuad kelimesinin çokluk şekli olup burada fikir manasına gelmektedir. Fikrin muhtelif dereceleri vardır:

2-David Hume, İnsan Doğası Üzerine İnceleme

Birçok ahlakçı kendi yüreğimizin sesini dinlemenin ve erdemli olup olmadığımızı öğrenmenin harika bir yöntemi olarak bir sabah düşlerimizi anımsamamızı ve onları en ciddi ve en bilinçli eylemlerimizi yokladığımız dinçlikle yoklamamızı salık vermiştir. Derler ki kişiliğimiz baştan sona aynıdır ve kendisini en iyi şekilde hile, korku ve politikanın bulunmadığı ve insanların ne kendilerine ne de başkalarına karşı iki yüzlü oldukları yerde ortaya koyar. Asıl ya da bayağı mizacımız, uysallık ya da acımasızlığımız, cesaretimiz ya da korkaklığımız imgelemin yapıntılarını sınırsız bir özgürlükle etkiler ve kendilerini en farklı renklerde ortaya koyarlar.

 • Üniversitelerde Akademisyenlik
 • Liselerde Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • Editörlük
 • Gazetecilik
 • Sanat
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu

Kişiliğinize uygun meslek seçimi elbette ki çok önemlidir, ama unutmayın ki birçok kişilik özelliği sonradan da geliştirilebilir. Bu yüzden “Ben nasıl bir insanım?” demekten çok, “Bunu yapabileceğimi düşünüyor ve istiyor muyum?” diye sormak daha sağlıklı olur.

Bu yüzden sizlere iyi bir felsefecinin geliştirdiği yetenekleri sıralamakta fayda görüyoruz.

1-Analitik ve Sentezci düşünme: Felsefe formasyonun kazandırdığı en önemli iki özellik tahlil (analiz) ve terkip (sentez) yetenekleridir. Bir düşünce, olay veya olguya felsefi yaklaşımları öğrendikten sonra, kelimelerin, kavramların ve duyguların analizini yapabilir ve onları kendi düşünce eğilimlerinize göre bir araya getirebilirsiniz.

2-Objektif düşünme: Toplumsal ve insani sorunların temelinde çoğu kez olayları ve süreçleri objektif yorumlayamama sorunu yatar. Felsefe disiplinin sağladığı mantıksal akıl yürütme gücüyle, hayatı ve insanları daha objektif değerlendirme yeteneği kazanırsınız ve doğru karara ulaşma ihtimalinizi artırırsınız.

3-Yargıyı askıya alma: Felsefeci olmanın gereklerinden bir tanesi de yargılarımızı askıya alabilme ve hatta özeleştiri yapabilme yeteneğidir. İyi bir filozof olmak istiyorsanız öncelikle, özgür ve önyargıları sorgulayabilen eğilimlere sahip olmalısınız.

4-Düşünsel Dayanıklılık: Felsefi bakış açısını edinme ve felsefi problemleri çözmenin en önemli koşulu düşünsel dayanıklılıktır. Felsefe, zihnin sağlıklı yaşantısı olarak nitelendirilebilir. Düşünsel konfora sapmadan sürekli sorgulayarak düşünmeli ve okumalısınız.

5-Akademik ve sosyal beceriler: Felsefe formasyonu, size gördüğünü anlama, olayların ve süreçlerin arkasındaki nedenleri yakalama yeteneği kazandıracaktır. Bu yüzden hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın, İbn Haldun üniversitesi felsefe bölümünde yapacağınız felsefe tahsili sizi bir adım öne çıkaracak ve yetkinliğinize katkı sağlayacaktır.

1-Anlayarak Okumalısınız

Felsefi düşünceleri anlamak, felsefi metinleri yorumlamak emek ister. Günümüzde bir felsefe öğrencisinin kendi dilinin dışında bir yabancı dilde daha felsefe okuması yapabilmesi elzemdir. Eğer felsefe eğitimi size cazip geliyorsa okumak sizin için yemek, içmek gibi yaşamsal bir faaliyet olmalıdır. Unutmayın, yalnızca felsefe bilgilerin bütüncül bir şekilde yorumlanması yeteneğini kazandırabilir. Diğer disiplinler zorunlu olarak bölgesel ya da parçacı yaklaşırken, felsefe topyekun olguların, meselelerin nihai statüsüne ilişkin konuşabilir.

2-Planlı Çalışmalısınız

Her bölümde olduğu gibi felsefede de çalışırken kendinizi iyi takip etmelisiniz. Sınavlar yaklaştığında diğer bölümlere göre hem ders sayınız hem de okuma yükünüz nispeten fazla olacağından gevşeme göstermemek için ekstra dikkatli olun.

3-Felsefe zor bir bölüm değildir. Gerçekten sabırla anlamaya çalışırsanız severek okursunuz.

Her bölümde olduğu gibi felsefede de eğitim ve öğretimin işçilik boyutu vardır. Einstein, işinde olağanüstü yetenekli birisi olmasına rağmen eğer bu yeteneğini tutkuya dönüştürüp çalışmasaydı başarılı olabilir miydi? Tabii ki hayır. O halde felsefe tahsili yapmayı düşünüyorsanız, düşünerek okumalı ve okuyarak düşünmelisiniz. Felsefi okumanın size kazandıracağı birçok yetenek zaman içerisinde felsefeyi daha çok sevmenize neden olacaktır.

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz? Felsefe Bölümü: Genel Bilgiler

 • Size eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma becerileri kazandırır.
 • Nihai soruların nihai cevaplarıyla yalnızca felsefe uğraşır
 • İnsanı, toplumu ve varlığı daha derinden ve doğru kavrama yeteneği kazandırır.
 • Mezuniyet sonrasında ilgi alanınıza yönelik çok çeşitli çalışma alanları vardır.
 • Çözülemeyen veya tıkanmış toplumsal ve bireysel sorunlara yalnızca teorik değil; pratik olarak çözüm üretebilme olanağı da sunar.
 • Sosyal becerilerinizi büyük oranda geliştirir, her görüşü anlayabilir ve algılayabilir duruma gelirsiniz.
 • Bağımsız ve özgür düşünme yetenekleriniz gelişir ve hangi alanda çalışırsanız çalışın zihinsel ve bilişsel açıdan farkınızla ön plana çıkarsanız.
 • Felsefeyi anlayan bir zihin, yabancı dil öğrenmekte daha kolay yol kat edebilir. Felsefe size öğrenmeyi öğretir. Kişiliğiniz, özgüveniniz sağlamlaşır ve gelişir.

TM-3 puan türüyle felsefeyi tercih edebilirsiniz.

Hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı üniversitelerde eğitim süresi 4 senedir.

Felsefe bölümünü bitiren öğrenciler, çok çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler. Eğer kariyerinize felsefe alanında derinleşerek devam etmek isterseniz, yurtdışında ve yurt içinde birçok üniversitede felsefe bölümlerinde araştırma görevlisi olma ve akademik kariyere devam etme şansına sahipsiniz. Bir veya iki yabancı dil öğrenmeniz durumunda yurtdışında da eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz. Felsefe bölümünden mezun olanlar, liselerde felsefe grubu öğretmenliği, eğitim danışmanlığı gibi meslek kollarında da iş imkanı bulabilirler. Ayrıca gerekli sertifika ve kursları almak koşuluyla birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirsiniz.

Bu bölümü neden İbn Haldun Üniversitesinde okumalıyım?

Felsefe eğitiminin en temel gereklerinden bir tanesi farklı dilleri bilmek ve bütüncül, kuramsal bir bakış açısına sahip olmaktır. İbn Haldun Üniversitesi size mükemmel bir şekilde birkaç yabancı dil öğretmekte ve felsefe bölümü ise Antik felsefe, İslam felsefesi ve Batı felsefesini iç içe, karşılaştırmalı olarak okutarak size farklı geleneklerde mükemmel bir felsefe formasyonu kazandırmaktadır. Bu sayede kariyerinizde rakiplerinizden her zaman önde olacaksınız.

Felsefe bölümü öğrencileri, belirli bir not ortalamasını sağladıklarında çift anadal ve yandal programına başvurabilirler. Bunun yanında üniversite sıralamalarına uygun olarak sosyoloji, ilahiyat, iletişim gibi alanlarda çift ana dal imkanlarına sahiptirler.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

Her sene 10 yerli 5 yabancı öğrenci aldığımız için öğrencilerimizin her türlü akademik ilerlemesini birebir gözleme imkanına sahibiz. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizle düzenli felsefe toplantıları yaparak onların felsefeye ilgilerini geliştirmekte ve yabancı dilde okumalar yapmaktayız.

Öğrencilerimiz üniversitemizin her türlü etkinliğinde görev alabilir, kültürel çalışmalara katılabilir ve felsefe bilgilerini geliştirme ve uygulama imkanına sahip olabilirler.

Bölümümüz akademisyen yetiştirme öncelikli bir bölüm olduğu için formasyon eğitimi verilmemektedir.

Bölümüzün henüz resmileşmiş bir proje çalışması olmamakla birlikte, öğrencilerimizin de rol alabileceği felsefe araştırma merkezleri kurulması hedeflenmektedir.

Bölümümüz felsefe öğrencileri İlkçağ felsefesi, İslam Felsefesi, Modern ve Çağdaş Batı felsefesi geleneklerinin kavramsal zenginliklerini, büyük düşün insanlarını anlama ve bu geleneklerin bilgi birikimlerini tevarüs etme yeteneğine sahip olurlar. Karşılaştırmalı felsefe kabiliyeti edinirler. Bunun yanında Hint, Çin gibi farklı düşünce geleneklerini de belli bir seviyede tanıma imkânı bulurlar.

Türk ve İslam felsefesini Batı felsefesiyle karşılaştırmalı ve tarihsel ilişkilerini kurarak öğretmekte, biri için diğerini ihmal etmemektedir. Müfredatta genel İslam felsefesiyle Osmanlı dönemi filozofların düşüncelerine, ayrıca Kıta Avrupası felsefesi, özellikle anti-pozitivist bir felsefe olan fenomenolojiye hem müfredatta hem de araştırma alanında çok geniş bir yer vermektedir.

Tüm sosyal bilimlere ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırmakta, onların felsefi temellerini, her türlü düşünsel etkinliğin içinde bulunarak, anlamak ve alanındaki kişilerden çok daha derinlikli bilgi birikimine sahip olacaklardır. Bunun yanında çok nitelikli yabancı dil ve felsefe eğitimiyle dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alma şansını artıracaktır.

Hem bölümü okurken hem de meslek hayatınızda bazı kelimelerle sürekli iç içe olacaksınız. İşte en çok kullanacağınız kelimeler:

Felsefe: Bilgelik sevgisi

Özne: Bireysel farkındalığını elde etmiş, kendini eyleminin faili olarak gören kişi.

Nesne: Öznenin yöneldiği, tanımladığı ve eyleminin konusu yaptığı şey

Epistemoloji (Bilgi Teorisi): Bilgi nedir ve nasıl mümkündür sorusuna yanıt arayan felsefe dalı.

Bilgi: Geleneksel olarak bilgi gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak tanımlanır.

Temellendirme: Kanıta dayandırma

Rölativizm (Görecelik): Bilginin ve ahlaki doğru ve yanlışların topluma, zamana göre olduğunu savunan, evrensel genel geçer doğru, iyi ve güzelin olmadığını savunan görüş.

Septisizm (Şüphecilik /kuşkuculuk): Bir şeyi bilmenin mümkün olmadığını savunan felsefe okulu.

Rasyonalizm(Akılcılık): Bilginin ilkelerinin deneysel değil, akli olduğunu savunan görüş.

Dogmatizm: Temelsiz inançlar

Entuisyonizm: Sezgicilik

Sensualizm: Duyumculuk

Pozitimizm: Olguculuk

Ampirizm: Deneycilik

Düalizm: Öğretiyi iki temele dayandırma, örneğin insan varlığının birbirinden tözsel olarak farklı ruh ve bedenden oluştuğunu savunma.

Pragmatizm /Faydacılık: Doğrunun ölçütü olarak başarıyı esas alan görüş.

Hümanizm/ İnsancılık: İnsanın nihai değer kaynağı olduğunu, iyi ve kötüyü yalnızca insanın belirleyebileceğini savunan felsefe.

Ontoloji /Varlık Felsefesi: Var olmak nedir sorusunu araştıran felsefe.

Metafizik: Varlık, Tanrı, Ruh, özgürlük gibi temel konuları inceleyen disiplin

Materyalizm /Maddecilik: Nihai gerçekliğin madde olduğunu ve her şeyin maddeye indirgenebileceğini savunan görüş

İdealizm: Çok heterojen bir kavramdır. Varlık kavranışını maddeye indirgeyerek açıklamaya çalışan düşünceye karşıt tavırdır. Varlığın real ve ideal olarak ayrılması gerektiğini, idealin olgusala indirgenemeyeceğini savunan görüş.

Etik/Ahlak: İyi nedir sorusunu soruşturan disiplin

Hedonizm: İyiyi hazla açıklayan ahlak anlayışı.

Martin Heiddegger Belgeseli

https://www.youtube.com/watch?v=XMHVqcfBNZw

Ne diyoruz ne anlıyoruz akıl:

https://www.youtube.com/watch?v=kJOqzrPx-28

Felsefe Nedir: Jack Russell Weinstein

https://www.youtube.com/watch?v=ETUuvYSwcwk

Yaşamda Felsefe Neden Önemli?

https://www.youtube.com/watch?v=OSK4Fzlhrs0

Felsefenin anlamına dair yazılar için.

http://www.alevalatli.com.tr/kitapd.asp?ID=15

Türkiye’den Felsefe Mezunu Ünlüler Felsefe Mezunu Sanatçılar Felsefe Mezunu Yazarlar
İbrahim Kalın (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı)

Ahmet Kutsi Tecer

Necip Fazıl Kısakürek

Ahmet Muhip Dıranas

Hasan Ali Yücel

Bruce Lee (Oyuncu)

Michael Haneke (Yönetmen)

Kim Thayil (Müzisyen)

Elliott Smith

Duncan Jones

Woody Allen

Tolstoy

Dostoyevski

Stefan Zweig

Ayn Rand

Iris Murdoch

Miguel de Unamuno

David Foster Wallace