İşletme

İşletme 2018-07-23T14:09:00+00:00

SORULARLA İŞLETME BÖLÜMÜ

Neden İşletme Bölümünde okumalıyım?

İşletme Lisans Programı öğrencilerine; İşletme Yönetimi, İktisat, Pazarlama, Muhasebe ve Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletme ve Stratejik Yönetim alanlarında temel dersler ile, iletişim, karar alma, grup çalışması ve liderlik becerileri kazandırmayı hedefleyen Müzakere Süreçleri, Yenilikçilik ve Girişimcilik, Liderlik ve Değişim Yönetimi gibi derslerden oluşan çağdaş bir müfredat sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmelerini kolaylaştıracak dersler ile ilgi alanlarına göre farklı bölümlerden alabilecekleri seçmeli dersler de olacaktır.

İşletme Bölümü, Programında yer alan derslerin sadece teorik değil aynı zamanda pratik olan yapısı gereği öğrencilerine henüz öğrenim hayatındayken kariyerleri boyunca ihtiyaç duyacakları uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler; görev yapacakları işletmelerde ve organizasyonlarda stratejik yönetim, pazarlama ve satış, finansal yönetim, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, denetim ve gözetim gibi alanlarda uzman veya yönetici pozisyonlarında çalışabilmelerine imkân veren yetkinliklere sahip olurlar. Mezunlarımız ayrıca, Programda alacakları girişimcilik becerileri ile kendi işlerini kurabilirler. Üniversitemizin araştırma üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde İşletme Bölümü mezunlarının yönelebilecekleri bir diğer seçenek ise kariyerlerine akademisyen olarak devam etmektir.

Hedeflerini daima yenileyen, öğrenmeye ve kendini sürekli geliştirmeye açık, karar alma süreçlerinde yer almaktan çekinmeyen dinamik ve sonuç odaklı kişiler için İşletme en doğru bölümdür. Öğrenim hayatları boyunca, öğrencilerimizin sayısal yöntemlere ek olarak sosyal ve psikolojik faktörleri de dikkate alan çok farklı disiplinlerle ilgili bilgi birikimlerini geliştirmeleri, küresel ve ulusal ölçekte ekonomik ve finansal gelişmeleri sürekli takip etmeleri önemlidir.

Teknolojinin hızla gelişmesi, yerel ve küresel boyutta iş dünyasında rekabeti giderek artırmıştır. Çeşitli sektörlerde hem ulusal hem de uluslararası alanda etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermek sürdürülebilir bir şirket yapısı ve ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarındandır.  Yüksek rekabet ortamında faaliyet gösteren işletmeler değişen koşullara hızlı bir şekilde adapte olmak, gerekli tedbirleri almak durumundadır. Etkin bir şirket yönetimi hızlı değişimi ve gelişimi gerekli kılmakta, bu değişimi doğru ve hızlı bir şekilde yönetebilen kurumlar ön plana çıkmaktadırlar. İşletmeleri bu açıdan başarıya taşıyacak güç ise doğru ve iyi eğitim almış, aldığı eğitimi pratik örneklerle pekiştirmiş insan kaynağıdır.

İşletme Bölümü mezunları yüksek rekabet ortamında ayakta kalabilen, şirketlere küresel rekabette bir üst seviyeye çıkmak konusunda yön veren vazgeçilmez piyasa aktörleridir. Yüksek yönetim becerisi olan nitelikli işletme mezunlarına sahip olmak, hem kurumlarımızın hızlı büyümesi ve yüksek gelir seviyelerine ulaşması, hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmiş ekonomiler ligine sıçraması için son derece gereklidir.

Bu bölümü neden İbn Haldun Üniversitesinde okumalıyım?

Bölümümüz, Üniversitemizin diğer bölümleri arasında çap, yan dal ve yatay geçiş imkânı tanımaktadır. Disiplinler arası bir alan olması dolayısıyla İşletme Bölümü öğrencilerimizin çap veya yan dal okuma girişimleri teşvik edilmektedir.

İşletme Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.

Üniversitemizin kontenjanları hoca-öğrenci ilişkisinin sağlam ve sürekli bir şekilde devamının sağlanması amacıyla düşük tutulmaktadır. Her öğrencimiz bilgi edinmek veya tartışmak istediği tüm konuları ihtiyaç duyduğunda dile getirme, danışman hocaları ile bir araya gelerek mütalaa etme imkânına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz seçecekleri alanlarda ilgili hocalarımızla birlikte araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yayınlayabilme imkânına da sahiptirler. Öğrencilerimiz henüz hazırlık okulu safhasındayken, “İşletme Nedir?” temalı oryantasyon saatleriyle İşletme Bölümü ile tanışırlar.

İşletme Bölümü, üniversitemizin hem iş dünyasının önemli aktörlerini hem kamu kuruluşlarını kapsayan paydaş ağı sayesinde, öğrencilerine mezuniyet öncesinde farklı kurumlarda staj yapma imkânı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe uygulamakta uzmanlaşmış ve sektör tecrübesine sahip öğretim üyelerinden staj konusunda gereken desteği ve yönlendirmeleri alacaklardır. Ayrıca öğrencilerimiz, eğitimleri süresince yenilikçilik ve girişimcilik yeteneklerini ortaya koymaları yönünde teşvik edileceklerdir. Ayrıca, ortak proje geliştirme ve bilişim araçlarını iş ortamında verimli kullanma konusunda yetkinliğin arttırılması hedeflenmektedir.

Bölümümüzde görev yapan öğretim üyelerinin başta Stratejik Yönetim, Çok Uluslu İşletme Stratejileri İslami Finans, Kurumsal Yönetim, Sürdürülebilirlik, Fon Yönetimi ve İşletmelerde Performans Yönetimi gibi alanlarda yürütmekte oldukları ulusal ve uluslararası birçok proje bulunmaktadır. Ayrıca özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetimlerden ve STK’lardan oluşan paydaşlarımızla birlikte eğitim ve danışmalık konularını kapsayan ortak projeler geliştirilmektedir.

Küresel ölçekte uygulanan ve ağırlıklı olarak batı değerleri ekseninde gelişmiş olan işletme yönetiminin bireysel ve toplumsal sonuçları irdelendiğinde, farklı kültürel değerleri ön plana çıkartacak karşılaştırmalı bir eğitim modelinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Doğu-batı sentezinin meydana getireceği etkinin ve bu sayede insani değerlerin yeniden ön plana çıkmasının ne kadar önemli olduğu akademisyenler ve iş çevreleri tarafından da vurgulanmaktadır. Bu çerçevede İşletme Bölümünde, müfredat içerisinde tavsiye edilen basılı, online ve görsel kaynaklar yoluyla öğrencilerimize farklı toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı kültürler içerisinde gelişmiş işletmeleri, küresel ölçekte tarihi süreçleri analiz etme imkanı verilerek karşılaştırmalı bir işletme yönetimi düşüncesi kazandırılmaya çalışılacaktır. Tamamen kâr odaklı, insanı ve çevreyi önemsemeyen kuruluşların sürdürülebilir olamayacağı gerçeğinden hareketle öğrencilerimize işletme ve yönetim alanındaki mevcut bilgi ve uygulamalara eleştirel bir gözle bakabilme yetkinliği de kazandırılacaktır.

İşletme Bölümü müfredatı, öğrencilerin bu alandaki ana akım yaklaşım ve bilgilerin yanı sıra alternatif yönetim yaklaşımlarını da güncel olarak takip etmelerine imkân veren esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Bu çerçevede dersler işlenirken temel yaklaşımları içeren ders kitaplarının yanında güncel bilimsel makaleler, raporlar, vaka analizleri, gazete ve dergi yazıları ile diğer basılı veya online materyaller de öğrencilerimize sunulmaktadır. Öğrencilerimizin işletmenin farklı alt ana dalları üzerinde temel bilgi ve becerilere vakıf olmalarının sağlanmasına ek olarak, daha ziyade ilgi duydukları alanların tespitine de çalışılmaktadır. İşletme öğretiminin ilerleyen safhalarında öğrencilerimizin bu alanlara yönlendirilmesi sağlanmakta; araştırma yapmaları, uygulamaya dönük projelere bireysel ya da takım halinde girmeleri teşvik edilmekte, böylece mesleğini seven ve ne yaptığının bilincinde olan mezunlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğretim üyelerimiz, öğrencileri ders dışında da araştırma faaliyetlerine dâhil ederek eğitimin kapsamını zenginleştirmeyi ve kaliteyi arttırmayı hedeflemektedirler. Öğrenciler araştırma kültürünün bir parçası olarak bilgilerini geliştirecekler ve yapılacak akademik araştırmalar kapsamında edindikleri birikimi uygulayarak öğrenebileceklerdir.

Program, kariyerlerine akademisyen olarak devam etmek isteyen öğrenciler için ise İşletme Bölümü, araştırma alanlarının insan ve toplum merkezli olması ve güncel hayatın hemen hemen her noktasına dokunması hasebiyle geniş bir bilimsel araştırma alanı ve imkânı sunmaktadır.

Öğrencilerimiz henüz lisans öğrenimleri sırasında öğretim üyelerimiz ile ortak proje ve makale yazma, bunları bilimsel toplantılarda sunma ve prestijli yayın organlarında yayınlama avantajına sahip olacaklardır. Ayrıca yapılacak projeler ile işletmelerde uygulamaya dönük sorunların tespitine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapabileceklerdir.