Hukuk Atölyeleri

Hukuk Atölyeleri 2018-06-06T15:45:06+00:00

Uluslararası Yatırım Mahkemesinde Hakim Olmak İster misiniz? – Prof. Dr. Yusuf Çalışkan

Bu atölyede, enerji, inşaat gibi alanlarda yatırım yapan yabancı şirketlerin, uyuşmazlık çıktığında ev sahibi devlete karşı nerede ve nasıl dava açtıkları örnek vakıalarla açıklanacaktır. Bu bağlamda mahkemelere mi yoksa hakemlere mi gittikleri değerlendirilecek ve uluslararası davalarda hakim veya hakemlerin nasıl seçildiği, yargılamanın nasıl yürütüldüğü, farazi dava (moot court) şeklinde gösterilecektir.

Milletlerarası Ticaret, Milletlerarası Sözleşmelerin Hazırlanması ve Uyuşmazlık Çözümü – Prof. Dr. Ali Yeşilırmak

Milletlerarası ticaret Dünya’daki zenginliğin temel kaynağıdır. Dünya’da her yıl trilyonlarca dolar tutarında ticaret gerçekleşmektedir. İnsanlığın yaşaması, gelişmesi ve refah düzeyinin artması da Dünya ticaretine bağlıdır. Şu anda globalleşme dönemini yaşıyoruz. Milletlerarası ticaretin önünde çok fazla görünür engel bulunmamaktadır. Milletlerarası ticaret de sözleşmelere dayanır. Bu sözleşmeler genellikle milletlerarası ve karşılaştırmalı hukuku bilen avukatlar tarafından hazırlanır. Bunlar genellikle milletlerarası avukatlar olarak adlandırılır. Milletlerarası ticari sözleşmelerin ayakta durması etkin uyuşmazlık çözümüne bağlıdır. Uyuşmazlık çözümünden anlaşılan ise müzakere, arabuluculuk, milletlerarası tahkim ve son olarak milletlerarası yargılamadır. Uyuşmazlık çözümüne dahil olanlar ise milletlerarası uyuşmazlık çözüm avukatlarıdır.

Milletlerarası Kamu Hukuku – Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Poroy

Bu atölyede milletlerarası kamu hukukunun güncel sorunlarına genel bir bakış atılacak ve katılımcılarla Dünya’da ve özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyamızda meydana gelen ve yaşanmaya devam eden milletlerarası uyuşmazlıklar ile bu uyuşmazlıkların çözüm yolları üzerinde çalışılacaktır. Bu kapsamda katılımcılar gruplara ayrılmak suretiyle Ege Sorunu olarak tabir edilen Ege Denizindeki karasuları, kıta sahanlığı, FIR hattı, adaların Yunanistan tarafından silahlandırılması sorunları ile aidiyeti tartışmalı adacık ve kara parçaları ile Kardak kayalıklarına ilişkin ihtilafların milletlerarası hukuk kuralları kapsamında nasıl çözümlenmesi gerekeceği hususunda çalışmalar yapılacaktır.

Ceza Hukuku – Dr. Öğretim Üyesi Osman Hakan Öncel

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat kapsamında ceza hukukuna egemen olan ilkeler ele alınacaktır. Bu kapsamda, uygulamadaki güncel gelişmeler ile bu alanda karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verilecek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile diğer ülke uygulamaları, yeni düzenlemeler ile mukayese edilecektir.