İslami İlimler Atölyeleri

İslami İlimler Atölyeleri 2018-07-16T14:27:16+00:00

Fıkhın Algoritması – Prof. Dr. Bilal Aybakan

Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan fıkhın bir tür şifresi diyebileceğimiz bazı temel kavramlar merkeze alınarak bu disiplinin ana çatısı kavratılmaya çalışılacaktır. Fıkhi bilginin temel yapı taşlarının nasıl bir mantıksal örüntü oluşturduğu izah edilecektir. Analiz ve sentez yöntemleri kullanılarak fıkhi bilginin mantıksal yapısı yakından müşahede edilmiş olacaktır.

Sahiden Arapça Öğrenmek O Kadar Zor mu? – Prof. Dr. Bilal Aybakan

Ülkemizde bir fobi haline gelen Arapça öğreniminin aslında hiç de sanıldığı gibi zor ve imkânsız olmağı, tam aksine son derece kolay ve zevkli bir süreç olduğu uygulamalı olarak kanıtlanmaya çalışılacaktır. Atölyeye katılan öğrencilerin dil düzeyleri dikkate alınarak basit bir uygulama ile iddiamızı kanıtlamaya çalışacağız. Buradaki örnek uygulamaya kolaylaştırma ve tedricilik ilkeleri yedirilecektir. Böylece öğrenme cesaretinin oluşum süreci tetiklenmiş olacaktır.

Dinler ve Öteki – Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

Yeryüzünde insanın var olduğu tarihten günümüze, inançsız bir insanın bulunmadığı bilinmektedir. Diğer taraftan insan sosyal bir varlıktır ve diğerleriyle bir arada yaşamak durumundadır. Bu durum, fiziki mesafelerin oldukça kısaldığı dünyamızda kendini daha çok göstermektedir. Öte yandan her din, kendisini hakikatin ve kurtuluşun yegane yolu olarak görmektedir. Bu atölyenin amacı da dinlerin bu özellikleri ile bir arada barış içinde yaşamanın yollarını araştırmak, dinden kaynaklanan ayrıştırma ve zıtlaşmaların tahlilini yapmak, dinlerin doğruluk, kurtarıcılık ve bir arada yaşama sorununu, diğer bir ifade ile dini dışlayıcılık (exclusivisme), dini kapsayıcılık (inclusivisme) ve dini çoğulculuk (pluralisme) konularını ele almaktır.

Kendine İyi Bak: İnsan Fıtratı ve İnanç – Prof. Dr. Hasan Kaplan

Bu atölye “Fıtrat” ve “İnanç” kavramlarının birbiriyle ilşkisini konu edinmektedir. Bu bağlamda, insan doğasının önce görünen somut bedensel boyutu ana hatlarıyla ele alınacak, ardından soyut ruhsal boyut incelenecektir. Daha sonra insan tabiatı bir bütün olarak ele alınarak inancın fıtratla olan ilşkisi tartışılacaktır.

Sahih Hadisi Anlama Yöntemi – Prof. Dr. Serdar Demirel

Sünnet, Kur’an-ı Kerim’den sonra İslâm’ın ikinci temel bilgi kaynağıdır. Ancak zaman içerisinde Hz. Peygamber’e ait olmayan ama O’na nisbet edilen uydurma rivâyetler de ortaya çıkmıştır. Yapacağımız sunumla Hz. Peygamber’e ait olanla olmayanı ayırt etmenin yöntemleri özetle anlatılacaktır. Böylece Hadis İlmi’nin ne tür bir ilmi disiplin olduğu, neyle iştigal ettiği ve gayesi gösterilecektir.

Amerika’da Dini Hayat – Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Çolak

Bu atölye, Amerika’daki dini gruplar ile ülkenin hemen hemen bütün eyaletlerine yayılan ve ülkenin siyasal, toplumsal ve kültürel dünyasının kalıcı bir gerçeği haline gelen Müslümanların genel bir resmini ortaya koymayı amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Amerika’nın kuruluşunda din ve dini grupların rolü hakkında genel kabul gören tezlere temas edilecek, Amerika’daki mühtediler, göçmenler, siyah beyaz tenli, Latin/Hispanik ve Kızılderili Müslümanlar, oluşturdukları sivil toplum kuruluşları, önde gelen Müslüman liderler ve İslamofobia gibi toplum içindeki güncel tartışmalar ele alınacaktır.

Pilav ve Mesnevi – Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat Özel

Yahya Kemal’e, Osmanlı’nın Viyana kapılarına kadar nasıl gittiği sorulunca verdiği cevap şudur: “Mesnevi okuyarak ve pilav yiyerek”. Büyük şair, dikkatlerimizi topa tüfeğe ya da bilek gücüne değil, başka bir noktaya çekmektedir. Bununla neyi kastetmiş olmalıdır? Mesnevi’yle pilav arasında, dahası bu ikisiyle Osmanlı fetih ruhu arasında nasıl bir irtibat vardır?

Neden İbn Haldun, Neden Kur’an ve Tefsir – Dr. Öğretim Üyesi İhsan Kahveci

Eğitim hayatında yükseköğrenime geçiş aşaması önemli kararların alındığı bir dönemdir. Yapacağımız tercihin bir taraftan eğilimlerimizle diğer taraftan da hedeflerimizle yakın alakası vardır. Bu aşamada ‘hangi üniversite?’ sorusu önemli bir sorudur. Diğer yandan son ilahi mesajı insanlığa doğru bir biçimde aktarabilmenin yolu iyi bir Kur’an eğitimi almaktan geçer. Tefsir de başlangıcından günümüze kadar oluşan Kur’an’a ilişkin bilgi birikimini elde etmede yararlandığımız bir kaynaktır.Bu atölyede Kur’an ve tefsir çalışmaları için İbn Haldun Üniversitesi’nin sağladığı imkan ve açılımlardan bahsedilecektir.

Dinin Bilim Nesnesi Olma Serüveni – Dr. Öğretim Üyesi Betül Avcı

Aydınlanma sonrası din çalışmaları da seküler, akılcı ve empirik bilgi dayatmasından nasibini en fazla alanlardan biri olmuştur. Bu atölyede modern dönemde Dinler Tarihi disiplininin doğuş süreci ele alınacak ve postmodern dönemde “dindar” bir din bilimci olunup olunamayacağı tartışılacaktır.

Önce Kelam Vardı – Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Süruri

İlim geleneğimizde hakikate ulaşma ve hakiki bilgiyi elde etme iki yolla olmuştur: Birincisi, bilginlerin(ulemâ) tercih ettiği mantık kuralları üzerine kurulmuş nazari(teorik) yoldur. Bu yolda yürüyenler eğer bir vahyin/dinin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Mütekellimin(kelamcılar), etmiyorlarsa Meşşâiyun(filozoflar) denilir. İkincisi ise, riyazat ehlinin tercih ettiği ve irfan metodu da denilen keşf yoludur. Bu yolda yürüyenler eğer bir vahyin/dinin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Sûfiye(sûfîler), etmiyorlarsa İşrakiyun(işrâkîler) denilir. Birinci yol medresenin(üniversitenin), ikincisiyse tekkenin yoludur. İşte kelam ilmi, Kuran ve Sünnette inanca konu olan esasları, Allah-doğa- insan ilişkisinin ele alınışını nazar/düşünce yoluyla, yani mantık ilmine dayalı olarak temellendirme çabalarını ifade eder.