Neden Sosyal Bilimler?

Sosyal Bilimler Nedir?

Neden Sosyal Bilimler sorusunu sormadan önce Sosyal Bilimlerin ne olduğu sorusunu cevaplayalım. Sosyal bilimler, insanı ve toplumu ele alan, insan-insan, insan-toplum ve insan-eşya ilişkilerini inceleyen, sistemli bir biçimde ve bilimsel metodoloji ile bilgi üreten ve ürettiği bilgileri bilimsel disiplinlerin düzeni içinde sunan akademik disiplinler grubudur.

Sosyal Bilim Dalları Nelerdir?

Başlıca sosyal bilim dallarını şöyle sıralayabiliriz: İslami İlimler, Tarih, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Coğrafya, Antropoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler, Dilbilim, Filoloji, İletişim bilimi, İktisat ve Hukuk.

Sosyal Bilimler Ne Yapar?

Sosyal Bilimlerin bireysel ve toplumsal fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz.

● Kültür üretir, medeniyet inşâ eder.
● İnsan ve toplum ilişkilerinin temelindedir.
● Geçmişi, bugün ve gelecekle ilişkilendirir.
● Toplumsal değişimlere öncülük eder.

Peki Neden Önemli?

Sosyal Bilimlerin fonksiyonları ve önemi sosyal bilimcileri de önemli kılmaktadır. Bir sosyal bilimcinin tüm dünyayı değiştirebilecek ve toplumu şekillendirebilecek güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Jean Jacques Rousseau’nun fikirleri Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardandır. Aynı şekilde Karl Marx, Adam Simith ve İbn Haldun gibi sosyal bilimcilerin fikirleri de dünya üzerinde çok büyük kitleleri etkilemiştir.

Sosyal Bilim İthal Edilemez!

Sosyal bilimler ile teknik bilimler etkileşim halindedir ve birbirlerini tamamlarlar. Basit bir örnek vermek gerekirse teknik kişi düğmeyi yapar, sosyal bilimci ise düğmeye kimin ne zaman basacağına karar verir. Bu iki alanla ilgili en temel farklılık ise teknik personelin farklı toplumlardan sağlanabilir oluşuna karşı sosyal bilimcilerin ithal edilemeyeceğidir. Her toplumun kendi sosyal bilimcilerini yetiştirmesi gerekir. Zira ihtiyaç duyulması halinde mühendis, teknisyen, doktor veya öğretmen farklı ülkelerden getirtilebilir fakat sosyal bilimlerde böyle bir uygulamadan söz edemeyiz. Her toplumun siyaset bilimcisinin, sosyoloğunun veya hukukçusunun o topluma has koşullara hâkim olması için o toplumdan çıkması icap eder. İşte bu yüzden yerli sosyal bilimler anlayışına sahip olmak önemlidir. Bundan daha önemlisi ise yerel ile evrensel sosyal bilimler ekollerini mukayeseli bir biçimde öğrenip her ikisini sentez edebilecek düzeye erişmektir. İbn Haldun Üniversitesi, öğrencilerine bu yetkinliği kazandırmayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Bize Ne Kazandırır?

İnsanı ve toplumu anlamanın anahtarı olan sosyal bilimler, kendini tanımlamanın, geçmişi anlamlandırmanın, bugünü anlamanın ve geleceği kurmanın temelini teşkil eder.

Sosyal Bilimler topluma ne kazandırır?

Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu geçişlerinde teknolojik sıçramadan önce sosyal bilimler alanındaki değişimler gelmiştir. Bilgi çağını idrak ettiğimiz günümüz toplumunda, yeni teknolojik sıçramaların yolu yine sosyal bilimlerden geçmektedir. Bu sebepledir ki, özgün bir sosyal bilim anlayışı toplumumuz için hayatî bir önem taşımaktadır. Zira bir ülkenin her alanda üretime geçmesi, kalkınması ve medeniyet inşâ etmesinde sosyal bilimcilerin her zaman büyük rolü olmuştur.